Aanvragen ligplaats en de verplichtingen die een ligplaatshouder heeft.

De ligplaatsen in de haven van de WVM zijn alleen bestemd voor de leden van de vereniging.

Hieronder volgt een deel van de tekst van het havenreglement zoals dat door het bestuur wordt gehanteerd. Het volledige reglement is te vinden onder Downloads voor gasten Hier is ook het aanvraagformulier voor een ligplaats te vinden.

Begin tekst uit het havenreglement:

 

Art. 2 De jachthaven is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Watersport Vereniging Makkum en zal ligplaats verschaffen aan leden   van voornoemde vereniging.

Art. 3     Een ligplaats wordt toegewezen voor de duur van één jaar. Verlenging  moet ieder jaar opnieuw schriftelijk worden aangevraagd, voor of tijdens de jaarvergadering. Leden die in het voorgaande jaar een ligplaats hebben gehad en tevens voldoen aan het gestelde in artikel 5 tot en met 13, komen als eerste voor toewijzing in aanmerking. 

Art. 4     Een ligplaats wordt toegewezen op de naam van de eigenaar en naam van het schip. Bij verandering van het schip wordt ligplaats toegewezen mits er een passende box voorhanden is . Doorverhuur door de huurder van de ligplaats is niet toegestaan. Bij afwezigheid kan de havenmeester over de ligplaats beschikken. Afwezigheid moet worden gemeld bij de havenmeester.

Art. 5     Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men zich op te geven voor de wachtlijst. Opgave voor de wachtlijst geschiedt door het opsturen van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar het secretariaat en betaling van een eenmalig  inschrijfgeld ad € 50,-.

Art. 6     Bij het plaatsen op de wachtlijst krijgt iedere aanvrager een categorie toegekend. Deze categorie wordt bepaald aan de hand van de afmetingen van het schip waarvoor het lid een ligplaats aanvraagt. 

Beschikbare ligplaatsen

   
       

Box

Boxlengte

 

Categorie

 

in meters

   

23-29

8,50

 

I

2-12

10,00

 

I

18-22

10,50

 

II

30-40

11,00

 

II

41-50

11,50

 

III

13-17

12,00

 

III

51-60

14,00

 

IV

Art. 7     Bij toewijzing van een ligplaats is men naast het reguliere liggeld een eenmalige entreesom verschuldigd. Deze entreesom bedraagt de helft van het zomertarief van het betreffende zomerseizoen.

Art. 8     Toekenning van een ligplaats geschiedt in volgorde van de wachtlijst per categorie met dien verstande dat er minimaal 50% van alle ligplaatshouders woonachtig zijn in de voormalige Gemeente Wȗnseradiel. Indien het percentage ligplaatshouders die woonachtig zijn in de voormalige Gemeente Wȗnseradiel minder dan 50% bedraagt dan wordt de beschikbare ligplaats toegewezen aan de eerste van de wachtlijst die woonachtig is in de voormalige Gemeente Wȗnseradiel. Mochten de ligplaatsen op deze manier niet kunnen worden ingevuld dan geldt voor dit artikel dat leden afkomstig uit de Gemeente Súdwest-Fryslân gelijk gesteld worden aan de leden uit de voormalige Gemeente Wûnseradiel.

Art. 9     Het liggeld wordt door de jaarvergadering vastgesteld. Voor het zomerseizoen, van 1 april tot 1 november en voor het winterseizoen, van 1 november tot 1 april. Het liggeld dient voor de aanvang van het betreffende seizoen te zijn betaald.

Art. 10   Onderhoudsplicht: Iedereen die een ligplaats toegewezen krijgt, heeft de verplichting op aanwijzing van het bestuur mee te helpen aan het onderhoud van het terrein Het niet nakomen van deze verplichting heeft dezelfde sanctie als die op wanbetaling wordt gesteld (zie statuten).

Art. 11   Ieder die een ligplaats toegewezen krijgt, wordt geacht zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten en/of (bereid te zijn) een bestuurs- en/of commissiefunctie te vervullen.

Einde tekst havenreglement

  • Je moet dus eerst lid worden (als je dat al niet bent).
  • Daarna het aanvraag formulier voor een plaats op de wachtlijst van de WVM website downloaden en invullen.
  • Dit formulier naar de secretaris opsturen of zelf in de brievenbus doen (scannen en mailen mag ook).
  • De €50,= inschrijfgeld overmaken op het rekening nummer wat op het formulier staat vermeld.
  • Je inschrijving gaat in op de dag dat zowel het formulier binnen is als de betaling is ontvangen.
  • Na verloop van enige tijd wordt je zichtbaar op de bijgewerkte wachtlijst.